ثبت شرکت چیست؟ انواع آن کدامند؟ جدیدترین قوانین ثبت شرکت چیست؟ برای تغییرات شرکت چه کاری باید انجام داد؟

انواع شرکت، مراحل ثبت شرکت، جدیدترین آیین نامه ها، قوانین و دستورالعمل های ثبت شرکت و تغییر شرکت:

- شرکت سهامی

- شرکت سهامی عام

- شرکت سهامی خاص

- شرکت با مسئولیت محدود

- شرکت تضامنی

- شرکت مختلط غیرسهامی

- شرکت مختلط سهامی

- شرکت نسبی

- شرکت تعاونی

 

 

ثبت شرکت

کارهایی که براي ثبت یک شرکت در ایران لازم است انجام دهید:

1) شرکت ها در ایران اغلب به صورت "سهامی خاص"هستند براي ثبت این نوع شرکت ها لازم است موسسین حداقل سه نفر باشند. نکته: از آنجا که انتخاب اعضاي موسس بسیار مهم است و با ثبت شرکت و سهامدار شدن هر عضو برای او حق مالکیت ایجاد شده و در صورت بروز اختلاف به سختی می شود سهامدار را از شرکت خارج و از او صلب امتیاز نمود باید سعی کنید در مرحله اول شرکت را با مشارکت افرادی که شناخت و اطمینان کامل از آن ها دارید راه اندازی نمائید مثلاً به صورت خانوادگی با شراکت فرزند و خواهر و برادر وهمسر و پدر و یا مادر و یا سایر افراد قابل اعتماد و خودتان بیش از 50% سهام را داشته باشید.

2) برای نامگذاری شرکت بهتر است حداقل ده نام را انتخاب کنید و سعی کنید نام ها داراي سه کلمه باشد.

3) به نزدیکترین اداره ثبت شرکت ها مراجعه و فرم تایید نام شرکت را دریافت کرده و با پرداخت یک فیش بانکی و ضمیمه نمودن آن به فرم, نام های مورد نظرتان را همانجا یادداشت و تحویل دهید. پس از پانزده روز جواب شما خواهد آمد و در صورت عدم وجود مشکل در اسامی موردنظرتان, یکی از نام ها تایید میشود. در غیر این صورت این فرایند را باید مجدداً تکرار کنید.

4) طی زمانی که منتظر پاسخ اداره ثبت شرکت ها هستید می توانید با مراجعه به یک بانک ترجیحاً آشنا تقاضاي افتتاح حساب غیر قابل برداشت براي ثبت شرکت را نمایید. نکته: اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه را حتماً همراه داشته باشد.

5) حداقل مبلغ براي ثبت شرکت یک میلیون ریال است که به تفکیک تعداد سهامداران و تعداد سهام آنها باید به حساب بانکی افتتاح شده واریز گردد و فیش بانکی به تعداد سهامداران و بر اساس میزان سهام آن ها تهیه شود.

6) اظهار نامه ثبت شرکت باید از اداره ثبت شرکتها دریافت گردد و تمام بخشهاي آن به دقت پر شده و به امضای اعضا برسد.

7) فرم صورتجلسه مجمع موسس و عادي و صورتجلسه هیات مدیره نیز از اداره ثبت شرکتها اخذ و امضا شود و همچنین مدیر عامل نیز مشخص گردد. بهتر است خود شما به عنوان سهام دار عمده (دارای بیش از 50% سهام) رییس هیات مدیره و مدیر عامل باشید .البته هیچ لزومی ندارد که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یک نفر باشد.

8) براي ثبت به همراه کلیه مدارك زیر باید به اداره ثبت شرکتها مراجعه شود و پرونده تحویل گردد:

-  اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی همه موسسین

-  اظهارنامه تکمیل شده

-  صورتجلسه مجمع و هیات مدیره

-  اساسنامه کامل شده که کلیه صفحات آن امضا شده باشد 

-  تاییدیه بانک مبنی بر واریز وجه و فیش بانکی - کپی تاییدیه نام شرکتاطلاعات ثبت شرکت به زودی تکمیل می شود.
Background Color:
 
Background Pattern: